Politiattest

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest fra ansatte og frivillige innen bestemte funksjoner. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Det gjøres for å bidra til, så langt det er mulig, at slike oppgaver kun utføres av skikkede personer. Personer som tidligere er dømt eller for tiden siktet eller tiltalt for seksuelle overgrep, grov vold eller narkotikaforbrytelser vil ha en merknad på politiattesten sin og kan ikke nyttes av idrettslaget til oppgaver som nevnt over. Politiattest er et viktig virkemiddel for å gjøre idretten så trygg som mulig for barn, ungdom og utviklingshemmede.

Ordningen trådte i kraft 1. januar 2009. Fra sesongen 20/21 er det innført krav om at også dommere må fremvise politiattest.

I Harstad Håndballklubb blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller med mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Politiattestansvarlig i Harstad håndballklubb, Beate Tande (beate@harstadhk.com)

Ansvarlig har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold.

Den som plikter å fremlegge politiattest til idrettslaget, må selv sende søknaden til politiet. Dette kan gjøres elektronisk (for alle over 18 år) eller per alminnelig post. Før vedkommende kan søke om politiattest må han/hun få en bekreftelse fra klubben på at det foreligger et behov for politiattest. Dette skjemaet eller kopi av kontrakt skal vedlegges søknaden.

Etter at politiet har behandlet søknaden blir attesten sendt til søkeren selv. Når politiattesten er mottatt skal denne fremvises for den i idrettslaget som er ansvarlig for politiattester. Vedkommende skal nedtegne opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren.

Politiattesten er gyldig så lenge man innehar samme stilling eller verv. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting gjøres på følgende måte:

 1. Be om bekreftelse fra klubben om verv, send e-post: kontor@harstadhk.com med navn og fødselsnummer. Det er sportslig leder som sørger for at søker får A: trenerkontrakt eller B: bekreftelse på verv i klubben som kan brukes som vedlegg til søknaden.
 2. Når denne er mottatt, send så søknaden elektronisk via https://www.politi.no/tjenester/politiattest, husk å legge bekreftelsen/kopi av kontrakt fra klubben ved søknaden.
  Personer under 18 år må sende søknaden per post til Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester, Postboks 113, 9951 Vardø.
  Søknad per post gjøres via denne linken: https://www.politi.no/vedlegg/skjema/Vedlegg_2934.pdf
 3. Politiet sender attesten som ordinær post eller til din digitale postkasse for.
  Se veiledning i linken i pkt. 1.
 4. Den søknaden gjelder for, skal fremvise sin politiattest til Beate.
  HHK skal ikke lagre attesten, men kun få den fremvist til gjennomsyn av politiattestansvarlig i klubben. Kan sendes på e-post om ønskelig fra innehaver. for framvisning, politiattestansvarlig skal slette e-post etter verifikasjon.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller med mennesker med utviklingshemming.

Les mer om ordningen med politiattest for idrettslag