Lov for Harstad håndballklubb

Lovnorm for idrettslag ble vedtatt av Idrettstyret 23.oktober 2019, og Lov for Harstad håndballklubb ble sist endret 6.januar 2020.

Dokumentet er på 12 sider, og inneholder følgende pragrafer:

 1. Formål
 2. Organisasjon
 3. Medlemmer
 4. Kjønnsfordeling
 5. Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.
 6. Stemmerett, valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker
 7. Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettslaget
 8. Inhabilitet
 9. Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll
 10. Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse
 11. Regnskaps- og revisjonsplikt mv.
 12. Budsjett
 13. Utlån og garanti
 14. Årsmøtet
 15. Ledelse av årsmøtet
 16. Årsmøtets oppgaver
 17. Stemmegiving på årsmøtet
 18. Ekstraordinært årsmøte
 19. Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang
 20. Idrettslagets styre
 21. Kontrollutvalg
 22. Valgkomité
 23. Grupper
 24. Lovendring
 25. Oppløsning, sammenslutning, utmelding og annet opphør

Loven kan i sin helhet lastes ned på lenken under: