Foreldrekontakt

Hver enkelt lag skal ha utnevnt en foreldrekontakt, som er utnevnt av foreldre på det tilhørende lag.

Foreldrekontakten skal

  • Være bindeleddet mellom styret, foreldre, lagleder og trener
  • Videreformidle informasjon mellom de nevnte parter i henhold til klubbens etablerte kommunikasjonskanaler
  • Administrere lagskonto (hvis laget har en), og rapportere inn kontoaktivitet/avstemme til klubbens økonomiansvarlig minst 2 ganger per år (innen 15.desember og innen 15.juni) – se under.

Beskrivelse

  • Ansvarlig for gjennomføring av arrangement etter tildeling fra arrangement/kaféansvarlig
  • Ansvarlig for at det ved bortekamper er foreldre som er med på tur som reiseleder dersom foreldrekontakt selv ikke deltar. Om det ikke er foreldre med på tur det er behov for det må i ytterste konsekvens kampen omberammes.
  • Ha dialog med klubben med tanke på transport (som er klubbens ansvar), overnatting sørger lagene for selv (det vil si foreldrekontakt og/eller lagleder).
  • Om det ikke er lagleder, skal foreldrekontakt overta oppgavene rundt kamper/turneringer og utstyr (se rutine for lagleder)
  • Nyetablerte lag skal velge foreldrekontakt og melde person til styret innen en måned etter etablering

Innrapportering av kontoaktivitet til regnskapet

Alle lagskontoer er en del av Harstad Håndballklubb sitt regnskap, og derfor må aktiviteten på disse også regnskapsføres. Det gjøres minst 2 ganger per år, men det kan være lurt å gjøre dette etter at spesielle aktiveteter er gjennomført (f.eks. turneringsdeltakelse, loddsalg, dugnader, osv.). 

Bilag
For hver aktivitet (loddsalg, turneringsinnbetaling, dugnad) lager du ett bilag. Bilaget finner du her (lenke). Fyll ut og send på e-post til økonomiansvarlig, sammen med kontoutskrift (se under).

Kontoutskrift med forklaring
Sammen med det ene eller flere bilag, legger du ved en kontoutskrift der du har markert alle inn- og uttak med en farge som knytter dem til et av bilagene. Se eksemplet under.

Slik kan du enkelt beskrive hver enkelt kontobevegelse, og gjøre livet letter for vår kasserer!